IT Law logo
Swipe up
14 / 6 / 2016

UMIK PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ENOTNEM SODIŠČU

Blog14 / 6 / 2016

UMIK PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ENOTNEM SODIŠČU

Državni Zbor je včeraj izglasoval umik predloga Zakona o ratifikaciji sporazuma o enotnem sodišču za patente iz obravnave.

Navljub javnemu nasprotovanju ratifikaciji s strani Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino in Gospodarske Zbornice Slovenije je umik v resnici nepričakovan in kaže (tudi) na to, da v Sloveniji na področju intelektualne lastnine manjka strategija kam želimo.  Kako sicer razumeti dejstva, da je Slovenija je že leta 1995 ratificirala Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS), leta 2012 pristopila k sporazumu ACTA in 2013 podpisala Sporazum o enotnem sodišču za patente. S slednjim se je Slovenija celo zavezala gostiti center za mediacijo in arbitražo, kot del infrastrukture enotnega sodišča za patente.  Se takrat nismo bali multinacionalk in globalizacije?

Osebno sicer podpiram umik predloga zakona. Vendar samo umik zakona ne bo doprinesel k boljši pripravi (če sploh za pripravo še imamo čas) slovenskega gospodarstva na enotni patent in nasploh realnosti globalizacije, katere najučinkovitejše orodje (ali orožje) so pravice intelektualne lastnine.  Intelektualna lastnina ni vedno pozitivna sploh pa ne pravična. Aktivno zavedanje o vlogi in pomenu intelektualne lastnine in aktivno upravljanje s to lastnino je predvsem na gospodarskih subjektih. Za to pa je potrebno znanje in odnos do lastnine. Od države pa se pričakuje predvidljiva in konsistentna zakonodajna usmeritev, razumevanje globalnih kot tudi povsem lokalnih izzivov na področju intelektualne lastnine in bolj aktivna vloga pri nudenju vrhunskih storitev ozaveščanja in izobraževanja s področja intelektualne lastnine.

Unitarni patent ni nekaj slabega. Evropska komisija se že vrsto let trudi preseči omejenost teritorialnosti patentne zakonodaje in tako je sprejela več aktov, ki uvajajo evropski unitarni patent. Republika Slovenija je že marca 2013 podpisala Sporazumu o enotnem evropskem patentnem sodišču (v nadaljevanju Sporazum), ki je podlaga za oblikovanje sistema evropskega patenta z unitarnim učinkom (evropski patent z enotnim učinkom) v državah podpisnicah sporazuma. Sporazum je podpisalo 25 držav članic EU z izjemo Španije in Hrvaške, pri čemer določila Sporazuma stopijo v veljavo, ko jih ratificira najmanj 13 držav podpisnic, med katerimi morajo biti Nemčija, Francija in Velika Britanija. Enotni patent tudi ne bo veljal na ozemlju Poljske, ki se ni odločila za podpis Sporazuma.

Gre za patent, ki bo podeljen za vse države članice EU s strani EPO brez potrebe (kot do sedaj), da se patent validira (uveljavi) tudi pri posamičnih nacionalnih patentnih uradih.  Uveljavitev (validacija) patenta namreč v posamezni državi članici zahteva sprožitev ustreznega upravnega postopka pred nacionalnim uradom, ki presoja pogoje podeljevanja in pogosto vključuje tudi ustrezen prevod patenta in plačilo pristojbin. Spore v zvezi z unitarnim patentom bo reševalo posebno mednarodno sodišče (enotno patentno sodišče). Cilj uvedbe unitarnega patenta je tako predvsem znižati stroške in poenostaviti celoten sistem varovanja in uveljavljanja pravic iz naslova patenta, kar bi naredilo evropsko patentno pravno okolje bolj konkurenčno tistemu v ZDA in na Daljnem Vzhodu.

Pogoj za začetek veljavnosti unitarnega patenta je ratifikacija Sporazuma o enotnem patentnem sodišču (ratificirati ga mora 13 držav, vključno z Nemčijo, Francijo in Združenim kraljestvom).  Do sedaj je Sporazum ratificiralo 10 držav, zadnja je bila Bolgarija. Status ratifikacij je na naslednji povezavi Evropskega patentnega urada http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

Našo državo čaka veliko dela na področju intelektualne lastnine, ne samo na področju patentov.  Digitalnega izziva se še nismo v svojem bistvu niti lotili.

Vesna Stanković Juričić, dipl. univ. pravnica
vesna.stankovic-juricic@itlaw-vsj.si
www.itlaw-vsj.si

CC BY