IT Law logo
Swipe up
4 / 4 / 2018

Ali je Google ponudnik telekomunikacijskih storitev ?- Sodišče Evropske Unije bo odločilo

Blog4 / 4 / 2018

Ali je Google ponudnik telekomunikacijskih storitev ?- Sodišče Evropske Unije bo odločilo

By Urban Kryštufek

Sodišče Evropske Unije bo razjasnilo vprašanje ali so email storitve, ki se ponujajo preko odprtega interneta, brez da bi same omogočale strankam dostop do interneta (t.i. webmail storitve oz. storitve spletne pošte) telekomunikacijske storitve, ki so podvržene relevantnim zakonskim obveznostim.

O zgoraj navedenem vprašanju je odločalo Višje upravno sodišče najbolj gosto poseljene nemške zvezne dežele North Rhine Westphalia s sedežem v mestu Műnster na podlagi tožbe ameriškega korporacijskega velikana Google. Vzrok predmetnemu postopku je že več let trajajoč sodni spor med nemškim organom pristojnim za nadzor telekomunikacijskega trga Bundesnetzagentur s sedežem v mestu Bonn in Googlom. Nadzorni organ zastopa stališče, da storitve Gmail spletne pošte (prej imenovane Google Mail), ki jo upravlja Google, predstavljajo telekomunikacijske storitve v smislu nemškega Telekomunikacijskega zakona (Telekommunikationsgesetz, v nadaljevanju: TKG) in je zato Google tako kot ostali ponudniki tovrstnih storitev podvržen strožjim tehničnim in organizacijskim zahtevam TKG, na primer zahtevam glede varstva podatkov in javne varnosti. S svojimi odločitvami iz julija 2012 in decembra 2014 je Bundesnetzagentur obvezal Google, da se pri njih prijavi kot ponudnik telekomunikacijskih storitev. Proti tem odločitvam se je Google brezuspešno pravdal pred Upravnim sodiščem v Kölnu, kar je na koncu pripeljalo do pritožbenega postopka pred Višjim upravnim sodiščem v Münstru.

Skladno z definicijo v TKG so telekomunikacijske storitve praviloma odplačne storitve, ki se v celoti ali večinoma izvajajo na podlagi prenosa signalov preko telekomunikacijskih omrežij. Google stoji na stališču, da predmetna definicija ne obsega tudi storitev spletne pošte kot je Gmail, saj samo uporablja internet kot obstoječe telekomunikacijsko omrežje preko katerih nudi svoje Gmail storitve, vendar sam ne nudi dostopa do interneta ali nadzoruje prenosa podatkov na kakršenkoli drug način. Poleg tega Gmail ponuja večino svojih storitev brezplačno.


  1. senat zadevnega sodišča je prekinil pritožbeni postopek in Sodišču Evropske Unije postavilo zgoraj navedeno vprašanje (t.i. preliminarno vprašanje). Ker zakonska definicija telekomunikacijskih storitev v TKG izhaja iz podobne definicije v Direktivi 2002/21/ ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, bo 13. senat v pritožbenem postopku odločal o vprašanju EU prava, ki je tako relevantno tudi za slovenske ponudnike webmail storitev.


Sodišču Evropske Unije bo moralo tako pojasniti ali se lahko tudi storitve spletne pošte, ki se nudijo preko odprtega interneta in same ne omogočajo dostopa do interneta, štejejo za prenose signalov preko elektronskih komunikacijskih omrežij in tako padejo pod vpliv Direktive 2002/21/ ES. Nadalje bo potrebno tudi razjasniti vprašanje kako razlagati besedno zvezo, da se storitev „običajno izvaja proti plačilu.‟

Upoštevaje trenutne roke za obravnavanje zahtev Sodišča Evropske Unije lahko pričakujemo odločitev v predmetni zahtevi v naslednjih 15 mesecih. Odločitev bi lahko imela precejšen vpliv tudi na primerljive ponudnike spletne komunikacije kot sta npr. Skype in WhatsApp. Potrebno bo tudi počakati kako se bo razvijal zakonodajni postopek sprejemanja ePrivacy uredbe, saj trenutni predlog predmetne regulative predvideva, da bi lahko naslovnik njenih določb postale tudi medosebne komunikacijske storitve, kot so npr. VoIP telefonija, prenašanje novic in storitve spletne pošte.

CC BY