IT Law logo
Swipe up
3 / 4 / 2018

Sodišče Evropske Unije o pravici do dostopa

Blog3 / 4 / 2018

Sodišče Evropske Unije o pravici do dostopa

by Urban Kryštufek

Pisni odgovori podani v izpitu povezanem z delom kandidata in morebitne pripombe ocenjevalca k tem odgovorom predstavljajo osebne podatke kandidata glede katerim ima slednji pravico do dostopa.

Skladno z Evropsko direktivo o varstvu osebnih podatkov (95/46 ES, v nadaljevanju: Direktiva) so osebni podatki vse (katerekoli) informacije o določeni ali določljivi fizični osebi.

V svoji sodbi z dne 20. 12. 2017 (zadeva C-434/16 Peter Nowak proti Data Protection Commissioner) je Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: Sodišče) odločilo, da je kandidat na izpitu fizična oseba, ki se lahko identificira neposredno preko svojega imena in priimka ali posredno preko izpitne šifre, ki se nahaja na izpitni poli ali na oglasni deski. V povezavi s tem ni pomembno ali lahko izpitni ocenjevalec identificira kandidata v trenutka popravljanja in ocenjevanja njegovega izpitnega dela.

Pisni odgovori podani v izpitu povezanem z delom kandidata in morebitne pripombe ocenjevalca (v konkretnem primeru je šlo za strokovne izpite Organizacije Chartered Accountants of Ireland) k tem odgovorom se štejejo za osebne podatke kandidata glede katerih ima slednji pravico do dostopa. Potrebno je namreč skladno z EU pravom povezanim ciljem zaščite zasebne sfere posameznika v zvezi z obdelavo z njim povezanih podatkov zagotoviti kandidatu takšno pravico.

Poleg tega je Sodišče preverjalo ali pisni odgovori podani v izpitu povezanem z delom kandidata in morebitne pripombe ocenjevalca k tem odgovorom lahko predstavljajo informacije o kandidatu. Sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da mora izraz „vse informacije‟ v povezavi z določitvijo pojma „osebni podatki″ v Direktivi v skladu s ciljem EU zakonodajalca imeti širši pomen. Tako predmetni pojem ne more biti zgolj omejen na občutljive in zasebne informacije o posamezniku, ampak obsega potencialno vse vrste informacij tako objektivne kot subjektivne narave v obliki mnenj in ocen pod pogojem, da gre za informacije, ki se nanašajo na osebo o kateri prej navedene informacije govorijo. Zadnji navedeni pogoj je izpolnjen, če so informacije na podlagi svoje vsebine, namena in učinkov povezane z določeno osebo. Pisni odgovori kandidata v izpitu povezanem z njegovim delom predstavljajo informacije, ki so povezane s kandidatom kot fizično osebo.

Sodišče je tudi dejalo, da se lahko v Direktivi vsebovane pravice do dostopa in popravka uveljavljajo tudi v povezavi s pisnimi odgovori kandidata v izpitu povezanem z njegovim delom in morebitnimi pripombami ocenjevalca, vendar pa se uveljavljanje prej navedenih pravic ne more nanašati na izpitna vprašanja, saj slednja ne predstavljajo osebnih podatkov kandidata. Ob tem pa je sodišče tudi dodatno pojasnilo, da EU pravo predvideva določene omejitve izvrševanja teh pravic. Tako lahko države članice sprejmejo predpise, ki omejijo možnosti uveljavljanja prej navedenih pravic v primeru, da so te omejitve potrebno za zaščito pravic in svoboščin drugih oseb.

CC BY