IT Law logo
Swipe up
18 / 5 / 2017

ITLAW sodeloval na CEED kavi z nasvetom: kako zaščititi podjetje

Blog18 / 5 / 2017

ITLAW sodeloval na CEED kavi z nasvetom: kako zaščititi podjetje

 

Danes je Vesna sodelovala na CEED kavi z nasvetom z naslovom: Kako zaščititi podjetje v primerih zlorabe podatkov in kako zaščititi svoje znanje in izkušnje (know-how) in tam neposredno podjetnikom podajala svoje bogate izkušnje in nasvete s tega področja. Tema se dotika več pravnih področij, kot so poleg intelektualne lastnine še delovno pravo, pravo osebnih podatkov, pravo nelojalne konkurence in statusno pravo.

Eden od ključnih dejavnikov uspeha v podjetju je učinkovito upravljanje znanja, idej, izkušenj (t.i. know- how), poslovnih skrivnosti, poznanstev, baz podatkov, idr. oziroma nasploh vseh pojavnih oblik inovativnosti in kreativnosti.

V današnji globalni družbi znanja (i) kjer ni več meja, (ii) kjer je delovna sila zelo mobilna, (iii) se posluje v zelo digitalnem okolju (ki omogoča učinkovito in hitro kopiranje ali krajo) in (iv) kjer produkcijska sredstva preteklosti (zemlja, rudnine, idr.) nadomešča znanje; je učinkovito upravljanje s tem danes strateška prioriteta in nujnost.

Učinkovito upravljanje z znanjem in rezultati inovativnosti in kreativnosti ne pomeni zgolj formalnih pravnih postopkov registracij patenta oziroma blagovnih in storitvenih znamk ter modelov temveč gre pri upravljanju za celovit nov način miselnosti in s tem vodenja družbe. Torej upravljanje z znanjem v družbi ni več samo stvar pravnikov ampak strateška funkcija podjetja, ki je močno zastopana na najvišjih nivojih vodenja in upravljanja družbe in ki se odraža v vseh delovnih procesih na vseh področjih delovanja podjetja.

Upravljanje znanja lahko razdelimo v tri kategorije:


  1. a) Aktivna zaščita znanja - s pogodbami, internimi akti, procesi, sistemi, upravno administrativni postopki registracije pravic intelektualne lastnine;

  2. b) spremljanje in uveljavljanje kršitev v različnih pravnih postopkih (monitoring and enforcing);

  3. c) obvladovanje tveganj (risk management) - preventiva pred pravnimi postopki zoper podjetje zaradi kršitev pravic 3. oseb.


Posvet danes je razkril, da se večina podjetnikov na tak ali drugačen način sooča s težavnimi družbeniškimi (soustanoviteljskimi) razmerji in nelojalnimi družbeniki oziroma zaposlenimi. Pravnih odgovorov in možnih poti oz. ukrepanj je na voljo veliko.

Žal se premnogokrat zgodi, da te šele slaba izkušnja izuči in da se strokovne pravniške pomoči ne išče preventivno ampak zgolj za gašenje požara in reševanje.

Za podjetnike je tako ključno, da se omenjenih izzivov in problemov zavedajo že pri načrtovanju podjetniške poti in da tovrstna tveganja primerno obvladujejo. Razreševanje slabo ali napačno postavljenih pravnih varovalk je v kasnejših fazah razvoja podjetja lahko izjemno zapleteno in drago, saj posledično vpliva na vse strukture v podjetju (od prodajnih ter oglaševalskih do upravljavskih kot npr. slabo definirani in nerazčiščeni soustanoviteljski odnosi)

Tudi če podjetniki nimajo vseh potrebnih pogodb in klavzul - pomembno je, da se tveganja vsaj aktivno zavedajo in ga kasneje tudi postopoma naslovijo.

 

CC BY