IT Law logo
Swipe up
21 / 9 / 2020

Ali pomeni kršitev licenčne pogodbe istočasno tudi kršitev avtorske pravice?

Blog21 / 9 / 2020

Ali pomeni kršitev licenčne pogodbe istočasno tudi kršitev avtorske pravice?

Sodišče EU je podalo razlago določil Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter člena 4 Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov.

Pritožbeno sodišče v Parizu je v zadevi IT Development vs Free Mobile Sodišču EU v predhodno odločanje predložilo naslednje vprašanje:

- Ali to, da pridobitelj licence za programsko opremo ne upošteva pogojev iz licenčne pogodbe za ta program (z iztekom poskusne dobe, prekoračitvijo števila dovoljenih uporabnikov ali druge merske enote, na primer procesorjev, ki jih je mogoče uporabiti za izvajanje inštrukcij programske opreme, ali s spremembo izvorne programske kode, kadar je z licenco ta pravica pridržana za prvotnega imetnika), pomeni:

(a) kršitev avtorske pravice (v smislu Direktive [2004/48]), zaradi katere je oškodovan imetnik avtorske pravice za programsko opremo, pridržane na podlagi člena 4 Direktive [2009/24] o pravnem varstvu računalniških programov,

(b) ali pa je mogoče za tak položaj uporabiti ločeno pravno ureditev, na primer ureditev pogodbene odgovornosti na podlagi obligacijskega prava?

Dejstva v zadevi

Družba IT Development je na podlagi pogodbe, družbi Free Mobile, operaterju na področju telefonije, ki na francoskem trgu ponuja mobilne naročniške pakete, izdala licenco in z njo sklenila pogodbo o vzdrževanju programskega paketa, poimenovanega ClickOnSite, ki vključuje programsko opremo za centralizirano projektno vodenje, s katero naj bi družbi Free Mobile omogočila, da prek svoje ekipe in zunanjih ponudnikov tehničnih storitev organizira in v realnem času spremlja spremembe v razporeditvi vseh njenih anten radiotelefonije.

Družba IT Development je vložila tožbo zoper družbo Free Mobile zaradi kršitve avtorske pravice v zvezi s programsko opremo ClickOnSite in zahtevala odškodnino za nastalo škodo. Družbi Free Mobile je očitala, da je zlasti z ustvarjanjem novih obrazcev spremenila programsko opremo. Trdila je, da so te spremembe bistvene, poleg tega pa se je – da bi utemeljila, da družba Free Mobile ni imela pravice do takih sprememb – sklicevala na določbe člena 6 licenčne pogodbe, naslovljenega „Obseg licence“, v skladu s katerim se stranka v bistvu izrecno zaveže, da ne bo neposredno ali posredno reproducirala programskega paketa, izvajala dekompilacij in/ali postopkov obratnega inženiringa na tem paketu ter spreminjala, popravljala, prilagajala in ustvarjala dodatnih in priključenih del v zvezi z njim.

Odločitev sodišča EU

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in Direktivo 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov je treba razlagati tako, da je kršitev določila licenčne pogodbe za računalniški program, ki se nanaša na pravice intelektualne lastnine imetnika avtorskih pravic na tem programu, zajeta s pojmom „kršitev pravic intelektualne lastnine“ v smislu Direktive 2004/48 in da mora biti navedeni imetnik zato upravičen do jamstev, določenih v zadnje navedeni direktivi, ne glede na ureditev odgovornosti, ki se uporablja v skladu z nacionalnim pravom.

To pomeni, da imetnik pravic zaradi kršitev določil licenčne pogodbe upravičen do bolj “ugodnega” pravnega varstva, saj mu pravo zaradi kršitev avtorskih pravic daje še dodatne pravne možnosti (npr. prepoved kršitve, odstranitev predmetov kršitve iz gospodarskih tokov, uničenje predmetov kršitve, povrnitev škode, objavo sodbe, ter tudi tudi civilno kazen).

 

Vesna Stanković

CC BY